Samspill og lek

 

sju_uker_4_c (800x793)

Det tidlige samspillet mellom barnet og foreldrene er med på å legge grunnlaget for en trygg tilknytning. Barn er født sosiale og kan delta i samspill allerede fra starten av [1]. 

En av de avgjørende faktorene i barns tidlige utvikling er kvaliteten på samspillet mellom barn og foreldre. God tilknytning til foreldre beskytter, mens dårlig tilknytning hemmer en følelsesmessig utvikling og fremmer risikofaktorer (Laucht, 2009). Ifølge Helsedirektoratet nasjonale retningslinjer bør foreldre få veiledning om samspill i alle konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet. Samspill betegner kommunikasjonen mellom barnet og foreldrene. Gjennom et inntonet samspill fremmes trygg tilknytning som innebærer at barnet opplever seg forstått og hjelpes til å bli istand til å regulere sine emosjoner. Samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets fysiske, psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling [2].


Gjennom veiledning om samspill bør helsestasjonen:

 • Bidra til å fremme og understøtte et godt nok samspill og trygg tilknytning mellom barn og foreldre
 • Fremme mestring av foreldrerollen
 • Korrigere uønsket eller dårlig samspill
 • Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt

Veiledningen bør ha fokus på barnets tilknytning og foreldrenes regulering av barnet, og være gjennomgående på alle konsultasjoner tilpasset barnets alder. Gjennom veiledningen om samspill bør helsesøster gi foreldre kunnskap om betydningen av:

 • trivsel for å fremme god utvikling hos barnet
 • å etablere et godt nok samspill med barnet tidlig
 • inntoning og regulering av barnets fysiske og psykiske behov slik at barnet opplever trygghet, forståelse og at følelser blir ivaretatt ut fra alder og utviklingsnivå
 • å ha realistiske forventninger til barnets mestring og viktigheten av at foreldrene ser og aksepterer barnet som det er
 • samspillets betydning for hjernens utvikling
 • samspill og tilknytning for å fremme god psykisk helse, selvfølelse, selvtillit og selvbilde hos barnet
 • en velfungerende amme- eller flaskesituasjon for trygg tilknytning mellom barnet og foreldrene

Det finnes flere gode og kunnskapsbaserte tiltak som kan settes inn for å styrke samspill og tilknytning mellom barn og foreldre, se anbefalingen Foreldreveiledningsprogrammer i retningslinjene for helsestasjonen for mer informasjon om aktuelle tiltak [2].

Tips til samspill og lek

Måltider

I starten er måltidet en gylden anledning for samspill, og mye av samspillet mellom mor/foreldre og barn skjer i forbindelse med måltidet [2]. Babyen tar pauser underveis i måltidet, og ser opp på mamma (eller pappa) for å få kontakt. Det er vanlig at mamma (eller pappa) prater til barnet i disse pausene. Babyen svarer gjerne med å holde blikkontakt og smile eller lage godlyder. Slik bytter den voksne og barnet på å være den aktive og å vente på tur. Slik turtaking er viktig i all kommunikasjon. La barnet styre når det tar pause i sugingen for å ha kontakt slik at barnet ikke blir forstyrret i måltidet.

Hermelek

Imitasjon er en fin måte å leke på i de første månedene. Barn kan herme etter en voksen som rekker tunge eller gaper allerede de første levedagene. Smil og prat med den lille og se om du får respons. Følg med på den lille og se etter pausesignaler. Dersom babyen vender blikket bort trenger det en liten pause. Kanskje er det nok akkurat da, eller det kan være at babyen søker kontakt igjen etter en liten stund.

Ansikt til ansikt

Når babyen er 2- 5 måneder utvikles samspillet gradvis til å bli mer gjensidig, og barnet oftere ta initiativ. Nå kan barnet regulere blikkontakt i større grad og vil vekselvis se på og bort fra den voksne. Slik kan barnet selv være med å bestemme når det skal få oppmerksomhet.  I denne alderen er leker som «borte- titt-titt» , «nå kommer det en liten mus», « hvor stor er du?»  og «bake kake søte» fine å bruke. Varier tonefall og tempo når dere leker for å holde på babyens oppmerksomhet.

Felles oppmerksomhet

Ved ca 6 måneders alder lærer babyen å gripe. Da blir leker og ting mer interessante å ta med inn i samspillet. Følg med på det barnet er opptatt av og la gjerne barnet selv ta initiativ. F.eks når barnet sitter ved bordet og griper en kopp kan du også rette din oppmerksomhet mot koppen. Snakk med barnet og kommenter det barnet gjør;  «Der er den fine grønne koppen din ja! Nå kan du drikke melken din.» Slik følger du opp det barnet gjør med meningsfulle kommentarer. Du nevner begrepet kopp, fargen på koppen og hva den brukes til. Slik vil barnet lære at de handlingene det gjør er viktige og meningsfulle.

Lek med andre barn

Ved seksmåneders alder begynner barnet også å vise interesse for andre barn. Plasserer man to barn med ansiktet mot hverandre vil de se på den andre, smile og til og med herme etter hverandre. Ved timåneders alder vil barna ha enda større glede av hverandre, og ved 14-18 måneder vil barna gjerne begynne å bytte leker og leke ved siden av hverandre med hver sine leker. Ved 2 års alder vil barna i større grad leke sammen med andre barn, f.eks gjennom rolleleker.

Rolle-lek og late-som-lek

Rollelek hvor barnet later som det er en annen er viktig for barnets utvikling av empati, og forståelsen av at andre har tanker og følelser som kan være annerledes enn ens egne. I starten leker gjerne barnet at det selv gjør hverdags-aktiviteter som å børste håret, spiser mat eller lager mat. Senere leker barnet med dukker og kosedyr som får omsorg og stell, f.eks blir matet og kledd på. Senere igjen tar barnet kanskje etter figurer det har sett på barne-TV.

[1] Ulvund S E, Forstå barnet ditt 0-8 år. Cappelen Damm 2009

[2] Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjons for ungdom, helsestasjon 0-5 år.