Henvisning til psykisk helsevern (BUP)

I småbarnsalderen er bekymring for barns atferd og utvikling ofte knyttet til språk, evnenivå, samhandling, aggresjon/opposisjon, eller uro/konsentrasjon. Tidlig debuterende vansker kan ha store konsekvenser for utviklingsforløp og sosial tilpasning for barnet, og det er derfor viktig at utredning og tiltak settes raskt i gang.

Helsestasjonen skal ikke diagnostisere sped- og småbarn, men helsestasjonen ser barnet og familien ofte og jevnlig og helsestasjonen henviser videre. En god og relevant beskrivelse av et barns vansker kan bidra til at barnet og familien raskere får riktig hjelp. Derfor er det viktig at de som arbeider på helsestasjonen, både kjenner til hva de skal se etter, ulike kartleggingsverktøy og sjekklister og hvordan sette observasjoner i sammenheng med hverandre.

Problemer hos spedbarn kan ofte gi diffuse symptomer. På grunn av sin umodenhet har det lille barnet ikke differensierte måter å vise symptomer på. Vedvarende symptomer i form av tilbaketrekning, manglende respons og kontakt, sutring, utrøstelig gråt, lite glede og mangel på gjensidig kommunikasjon signaler på at barnet strever med noe. Et barn som ikke vil spise eller sove, viser også at det ikke har det greit. Samtidig sier ikke signalene nødvendigvis noe om årsak. For å forstå de minste barnas symptomer er det viktig så de oi sammenheng med de hurtige utviklings- og endringsprosessen som skjer med barnet og i relasjonen mellom barnet og de primære omsorgsgiverne. Det er viktig å ta foreldre eller andres bekymring på alvor, å få en god beskrivelse av problemets art og utvikling, undersøke syn, hørsel, motorikk og andre somatiske forhold i vurderingen av barnet, samtidig som slike undersøkelser ikke bør hindre en videre henvisning.

Ved henvisning for alvorlig bekymring for barn under 6 år:

  • Beskriv bekymringsområdet (kontaktevne, sosialt samspill, aktivitet, atferd etc)
  • Beskriv utviklingen (svangerskap, milepæler, nivå), og forhold i hjem/barnehage
  • Somatisk status og helsetilstand, mental status (atferd/følelser/språk/kontaktevne)

 

Kartleggings- og klassifikasjonsverktøyet Diagnostic Classification: 03R (DC 03R) er et hjelpemiddel som kan brukes av klinikere i utredning og planlegging av intervensjoner. Kunnskap om DC 03 R kan også være til hjelp for helsestasjonen ved å gi en bredere forståelse av barnet og dets omsorgsmiljø og danne grunnlag for et best mulig samarbeide med fastlegen og spesialisthelsetjenesten.

Bup henvisningsskjema – bokmaal