Kunnskapsbasert praksis

KBP-modell-300x300Å  jobbe kunnskapsbasert betyr at man kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med den best tilgjengelige og oppdaterte kunnskapen fra forskningen [1].

Kunnskap er i stadig endring og ny kunnskap gjør at man må revurdere metoder og informasjon i sin praksis. Vi ønsker å gjøre det kunnskap fra forskningen lettere tilgjengelig og har derfor gått gjennom forskningslitteraturen på sentrale områder for å kunne skrive kort og oppdatert om temaer som er aktuelle for deg som jobber med sped- og småbarn på helsestasjonen. Vi legger spesielt vekt på psykososiale temaer som søvn, ammemestring, foreldre-barn samspill og tidlig innsats ettersom dette er temaer man tradisjonelt sett har lagt mindre vekt på i helsestasjonsarbeidet enn f.eks somatiske helseundersøkelser, og vi vet at kunnskap om barns psykiske helse er viktig for å tidlig å avdekke barn som er i risiko og gi hensiktsmessig støtte og veiledning.

I tillegg til å lese de korte oversiktsartiklene vi presenterer her oppfordrer vi dere til å bruke ressursidene hvor vi har samlet aktuell litteratur om temaer som søvn, amming, barn i risiko osv aktivt. Du kan også gjøre egne litteratursøk via våre biblioteksressurser dersom du vil fordype deg i et tema og trenger mer kunnskap.

For deg som vil lære mer om å jobbe kunnskapsbasert anbefaler vi å se nærmere på nettkurset kunnskapsbasert praksis som er utarbeidet av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen (HiB) og Nasjonalt kunnskapssenter.

[1] Kunnskapsbasert praksis [Internett]. Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, 2012 [Hentet 2012-02-27] Tilgjengelig fra: http://kunnskapsbasertpraksis.no/