Hjemmebesøk

Alle nyfødte skal få hjemmebesøk av helsesøster, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3. Besøket bør gjennomføres 7-10 dager etter fødselen.

Hensikten med hjemmebesøket er å se om den nyfødte og foreldrene har det bra, gi foreldrene individuell og nødvendig informasjon, støtte og veiledning ut i fra behov, etablere kontakt tidlig og helst med begge foreldrene til stede, og legge grunnlag for videre oppfølging av barnet og samarbeid med familien. Ved behov skal tolk benyttes under hjemmebesøk. Hvis foreldrene ikke ønsker hjemmebesøk skal det dokumenteres i barnets journal. Tidspunkt for hjemmebesøket bør avtales med foreldrene, og det bør informeres om helsestasjonens tilbud i forkant av besøket. Det er ønskelig at begge foreldrene er til stede ved hjemmebesøket.

Det er mye som skal fungere når foreldre kommer hjem med en nyfødt, og mange foreldre er ennå usikre i foreldrerollen. Ved besøk i barnets hjem er det viktig å være lydhør for at det er familiens arena, og at det er de som angir vilkårene for besøket.

En god kontakt mellom helsesøster og foreldre kan gi en positiv innstilling til helsesøsters veiledning og råd i sped- og småbarnsperioden. Når partene har en god relasjon og kjenner hverandre, er det også lettere å kunne gi relevant og hurtig veiledning for eksempel ved telefonkontakt. Det er også vist at foreldre tar tidligere kontakt med helsestasjonen dersom det oppstår problemer når de har hatt hjemmebesøk.

Start gjerne hjemmebesøket med at du introduserer deg for familien og la familien presentere seg for deg, inviter foreldrene med som likeverdige partnere i det som skal skje videre. Foreldrene er hovedpersonene, og de oppmuntres til å fortelle sin historie rundt graviditet, fødsel og den første tiden med barnet, og hva de tenker er de spesielle karaktertrekkene hos deres barn. Anerkjenn foreldrenes opplevelser og den allerede begynnende kompetanse på det nye barnet. Legg særlig vekt på temaer som foreldrene ønsker oppmerksomhet på i løpet av hjemmebesøket.

I tillegg til hjemmebesøket av helsesøster anbefaler Helsedirektoratet hjemmebesøk av jordmor. I Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057), kapittel 5.6, Hjemmebesøk står det: «For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet/lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen»[1]. Dette vil primært gjelde barselkvinner som reiser hjem kort tid etter fødselen og hvor det vurderes å være behov for oppfølging av jordmor de påfølgende dagene. I kommuner hvor et slikt tilbud ikke er etablert, vil det ikke anses som like trygt med oppfølging i hjemmet. Disse kvinnene skal da ivaretas på sykehus. Et samarbeid mellom helsesøster og jordmor er derfor sentralt for å sikre en god overgang fra svangerskap og barsel til spedbarnsperioden [2].

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen.

Nasjonal falglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.