Hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel

(Utføres av helsesøster)

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldrenes fysiske og psykiske helse, trivsel, sykdom

Samspill og tilknytning: Foreldrenes betydning for utvikling, tilknytning og samspill med barnet

Barnets behov for reguleringsstøtte og omsorg

Gjennomgang av familieanamnese (familiens sykehistorie), fødselsopplevelse, svangerskap, sosialt nettverk, foreldrerollen, familiesituasjon, samliv, søsken m.v., se anbefalingen Foreldrenes psykiske helse

Barnets vektøkning og trivsel

Overgang fra par til familie, bekymringer og gleder rundt foreldrerollen og arbeidsdeling mellom foreldrene

Stimulering av barnet

Informasjon om helsestasjonstilbudet

Amming, evt. behov for morsmelkerstatning

Miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Forebygging av ulykker og skader (få brosjyre)

Søvn og sovestilling

Barnestell- og utstyr

Tobakksfritt miljø

Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Krybbedød

Vold, overgrep og omsorgssvikt (vugging vs. filleristing, barnegråt og stress) Det i grønt skal med, sant?

Trygdeytelser

Etterkontroll og prevensjon (evt. overføres til 6 uker) MED HER???

Informasjon om vaksine for risikogrupper

Alle foreldre bør få informasjon om vaksiner på hjemmebesøket. Mer info om vaksiner: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/

Se også: http://www.helsestasjonstjenesten.no/hjemmebesok

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Gjennomgang av helsekortet: funn som gir grunnlag for oppfølging føres opp

Atferd og kontakt

Observere og tematisere foreldrenes sensitivitet og samspill med barnet

Observere barnets trivsel og vektøkning

Vurdere barnets stelleplass

Øyne (stilling, infeksjon)

Observere barnets motorikk, observasjon i ryggleie og mageleie

Veiing, og måling av barnets hodeomkrets (i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

Hud: Gulsott, inspeksjon av navle og sykdomshistorie ift hudsykdommer/allergi

Hals: Feilstilling av hodet (Torticollis)

Syn: Blikkontakt

Hørsel: Hørselsreaksjon

Bevegelsesmønster

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep, omsorgssvikt


GENERELL VURDERING:

Temperament, våkenhet

Hudfarge/perifer sirkulasjon: blekhet, cyanose, ikterus?

Pustemønster: Rask? Anstrengt?

Bevegelsesmønster (alternerende, sidelikt, symmetri?)

Tonus: normal, hypoton, hyperton, ubalanse mellom fleksorer og ekstensorer)

Hode og hals: skjevhet (torticollis)

Barnet bør kles helt av under undersøkelse og observasjon.

Alle foreldre bør få informasjon om vaksiner på hjemmebesøket, se anbefalingen Hjemmebesøk. Her finner du lenke til Vaksinasjonsboka:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/

I tillegg til dette skal foreldrenes psykiske helse og veiledning om samspill med barnet være tema på alle konsultasjoner.

Helsestasjonen har en gruppekonslutsjon når barnet er 2-4 uker hvor det etableres barselgrupper/nettverksgrupper (usikker på om dette stemmer)

 

Kilde:

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, Helsestasjon 0-5 år [Internett]