Helsestasjonens oppgaver

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Gjennom kontakten med nær alle familier, barn og ungdom sikrer tjenesten hele befolkningen tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling.

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til tilgjengelighet for alle. Noen grupper som må ivaretas spesielt i forhold til tilgjengelighet er for eksempel:

 • Personer med psykiske problemer
  • Personer med fysisk funksjonsnedsettelse (f.eks. rullestolbrukere )
  • Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Alle barn 0-5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner og skal inkludere et hjemmebesøk til nyfødte ca. 7-10 dager etter fødselen.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov [1]

I tillegg til de 14 konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen hjemmebesøk av jordmor.

På helsestasjonen møter du følgende yrkesgrupper:

Jordmødrenes kompetanse er selvskreven i svangerskapsomsorgen og nyfødtperioden. Deres kompetanse kan også benyttes i undervisning, rådgivning og veiledning i skole og i ungdomshelsestasjon.

Helsesøster har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, inklusive forebyggende psykososialt arbeid for barn og unge, og vil naturlig ha en sentral rolle i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsesøster vil som regel være den som møter alle brukere og trekker inn andre i helsestasjons- og skolehelsetjenesteteamet med kompetanse på aktuelt fagområde.

Fysioterapeuter har kompetanse på vurderinger knyttet til bevegelsesapparatet, motorisk utvikling og kroppslige uttrykk for psykiske problemer.

Legenes rolle vil være å utføre spesifikke somatiske helseundersøkelser og vurdere medisinske tilstander. Legene har en viktig rolle i tjenestens samfunnsmedisinske oppgaver som for eksempel å gi bidrag til kommunens oversikt over brukergruppenes helsetilstand og foreslå tiltak i forhold til dette.

Kommunene skal også ansette eller inngå avtaler med psykologer, ergoterapeuter og høyskoleutdannet personell med pedagogisk og sosialfaglig kompetanse når det er nødvendig.  I tillegg skal helsestasjonen som helhet ha kompetanse i forhold til kultursensitive spørsmål.

[1] Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjons for ungdom, helsestasjon 0-5 år