Behov for tolk?

Å benytte kvalifisert tolk og å inneha nødvendig kompetanse som tolkebruker er avgjørende for å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester når det er en språkbarriere [1]. Brosjyren Pasient og tolk som er oversatt til over 20 språk er et godt hjelpemiddel som bør brukes i konsultasjoner på helsestasjonen [2].

Helse- og omsorgspersonell har:

 • Plikt til å vurdere behovet for og bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner.
 • Ansvar for å informere pasienter og brukere om muligheten og plikten til å bruke tolk for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.
 • Ansvar for å forklare pasient eller bruker som ikke selv ønsker å bruke tolk, men hvor det vurderes som nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, hvorfor tolk er nødvendig.
 • Ansvar for å informere pasient/bruker om klagemulighet når tolkingen ikke har vært tilfredsstillende.

 

Hvem kan tolke? 

Enkelte kommuner har inngått avtaler med ulike formidlere av tolker etter anbudsrunder, noe som binder ansatte til å bestille tolk gjennom disse formidlingsbyråene. Det må likevel stilles krav til kompetanse og kvalitet på de tolketjenestene som leveres, og at det finnes gode rutiner for evaluering og rapportering av tolketjenestene. Nasjonalt tolkeregister er et offentlig tiltak som via www.tolkeportalen.no gir informasjon til tolkebrukere om kvalifikasjonene til den enkelte tolk til fremmede språk [3].

 • Bruk profesjonelle tolker.
 • Bruk ALDRI barn som tolk.
 • Unngå å bruke familiemedlemmer og venner.

 

Noen praktiske tips til bruk av tolk [l, 2, 4 ]:

 

 • Start timen/konsultasjonen med en presisering av tolkens rolle, og understrek gjerne at tolken har taushetsplikt.
 • Sitt i en trekant slik at alle kan se hverandre godt og høre godt.
 • Sett av nok tid: alt skal sies to ganger! Dette tar dobbelt så lang tid som en samtale der begge parter har felles språk.
 • Vær kort og presis. Si litt av gangen før du overlater til tolken å oversette. Dette gir bedre kvalitet på tolkingen. Tilby tolk og samtalepartner penn og papir, og gi tolken pause ved behov.
 • Henvend deg ALLTID til din samtalepartner og bruk direkte tiltale form i hele samtalen, tolken skal du ha i sideblikket. Slik oppfatter du viktige ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos din samtalepartner.
 • Tolken skal kun oversette det som blir sagt, og skal aldri utelate, endre eller tilføye noe. Er du usikker på om tolken gjør dette, stopp samtalen og få en oppklaring.

 

[1] Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenestene (IS-1924) [Internett]. Oslo, Helsedirektoratet, 2011.  [hentet 2012-02-26] Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no

[2] Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten(IS-0287, 2009) [Internett]. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Helsedirektoratet.  [hentet 2012-02-26] Tilgjengelig fra:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten/Sider/default.aspx

[3] Tolkeportalen [Internett]. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. [hentet 2012-02-26] Tilgjengelig fra: www.tolkeportalen.no

[4] Helsenorge  [Internett]. Helsedirektoratet, 2011. [hentet 2012-02-26] Tilgjengelig fra: http://helsenorge.no/Rettigheter/Sider/Rett-til-tolk.aspx