Temperament

Små barn er forskjellige i sine biologisk baserte væremåter. Barnets temperament ligger til grunn for barnets individuelle måte å være på og gjør at barnet har en tendens til å oppføre seg på samme eller lignende måter over tid. 

Temperament er i stor grad en medfødt egenskap og aktivitetsnivået er særlig sterkt påvirket av arv. Samtidig påvirkes også temperamentet av omgivelsene og kan forandre seg noe når barnet blir større. Hvordan foreldrene tolker og forstår barnets signaler vil ha betydning for hvordan foreldrene klarer å støtte barnets utvikling [1].

Spedbarns temperament varierer på ni områder:

• Aktivitetsnivå: grad av fysisk bevegelse under søvn, mating, lek, på- og avkledning osv.

• Regelmessighet: regelmessigheten i fysiologiske funksjoner, slike som sult, søvn og tarm-/blærefunksjoner.

• Tilnærming/tilbaketrekking: typiske måte å reagere på overfor nye stimuli – mennesker, situasjoner, plasser, mat, leker, prosedyrer.

• Tilpasningsevne (eller fleksibilitet): hvor lett eller vanskelig det er å endre innledende reaksjon.

• Intensitet: energinivået (styrken) i responsen, uavhengig av form og retning.

• Stemningsleie: graden av positiv og negativ emosjonalitet i forskjellige situasjoner, uavhengig av årsak.

• Utholdenhet (frustrasjonstoleranse): hvor lenge barnet holder på med en aktivitet, med og uten hindringer.

• Distraherbarhet (avledbarhet – i spedbarnsalder trøstbarhet): hvor lett barnet lar seg forstyrre og roe når det holder på med noe.

• Sensoriske terskler (sensitivitet): hvor mye stimulering barnet håndterer, i form av lyd, lys eller berøring.

En forståelse av barnets individualitet og temperament kan være til hjelp for foreldrene slik at de viser større tålmodighet med barnet i de situasjonene som utfordrer barnets temperament, og tar hensyn til at dette er en del av barnets personlighet i samspillet. Temperamentet har innvirkning på hvor lett barnet har for å sove, venne seg til ny mat, hvor mye ro og skjerming barnet har behov for osv.  Barnet er altså ikke «trassig» eller «vanskelig» for å manipulere de voksne, men barnet trenger mer tålmodighet og omsorg f.eks i møte med nye situasjoner.

Barn med «enkelt» temperament kan få for lite oppmerksomhet fra de voksne ettersom de krever lite. Dette kan f.eks være et problem i familier med søsken som har svært forskjellig temperament, og et barn er mer krevende enn de andre. Foreldrenes eget temperament også en betydning, for eksempel kan det være vanskelig for en voksen med høy intensitet å gi et tilbaketrukket barn som trenger lang tid for å venne seg til nye situasjoner og mennesker å gi barnet nok tid og støtte [2]. Det smarteste man kan gjøre som foreldre er å akseptere at både voksne og barn har forskjellig temperament og utnytte det til det beste for barnet.

Eksempler på hvordan ulike temperamentstrekk kan påvirke barnets væremåte:

Skjermbilde 2015-12-23 kl. 21.46.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Olafsen, K.S & Hansen, L. S: Spedbarns individualitet – hvordan veilede foreldre ut fra barnets temperament. Holme, H., Valla, L., Bergum Hansen, M & Olavesen, E. S.: Helsestasjonstjenesten – Barns pyskiske helse og utvikling, Gyldendal, 2015

[2] Ulvund S E, Forstå barnet ditt 0-8 år. Cappelen Damm 2009