Sosial utvikling

Den sosiale utviklingen starter allerede ved fødselen og barnets forhold til sine nærmeste omsorgspersoner er svært viktig for barnets utvikling. Barnets personlighet utvikles i relasjonen med andre mennesker, og barnets relasjoner med andre avhenger av at barnet utvikler en forståelse av seg selv som et eget individ.

Forståelsen av empati og at både en selv og andre har sine egne tanker og følelser (Theory of Mind) utvikles i løpet av andre leveår og er viktig i forhold til barnets sosiale utvikling [1]. Både samspill med nære voksne og lek er viktig for barnets sosiale utvikling i småbarnsperioden[2].

Den sosiale utviklingen og utviklingen av språk henger tett sammen.  Legg merke til at barnet er opptatt av andre og engasjeres i samspill helt fra start av. Barn utvikler seg i noe ulikt tempo, og vi gir her en oversikt over noen milepæler i den sosiale utviklingen.

Nyfødt: Allerede den første timen etter fødselen kan barnet herme etter en voksens ansiktsuttrykk dersom alt har gått bra og babyen ikke er ute av seg. Nyfødte kan vise ansiktsuttrykkene for glede, sinne, avsky og tristhet. Helt fra starten av kjenner babyen igjen mors stemme og kan skille den fra andre stemmer. Dersom barnet opplever å bli stresset vil barnet gråte for å signalisere dette til omverdenen.

Ca 3 mnd: Kan skille mellom seg selv og omverdenen. F.eks forstå at de selv er årsak til at en uro rører på seg når de dytter på den. Tidligere mente man at barn ikke forstod at det var seg selv de så i speilet før de var 18-24 måneder. Nyere studier har vist at babyer kan gjenkjenne seg selv i speilet allerede ved 3 måneders alder [3]. Ved 3 måneder kan også barnet følge en person som beveger seg rundt i rommet med blikket [4].

Ca 4-5 mnd: Kan ta initiativ til samspill ved å se på og smile til den voksne. Kan regulere blikkontakt ved å veksle på å se på og bort fra den voksne. Ved ca 5 måneder kan barnet skille visuelt mellom foreldrene (nær omsorgsgiver) og andre [4].

Ca 6 mnd: Oppfatter følelsene bak ansiktsuttrykkene. Begynner å vise interesse for jevnaldrende. Felles oppmerksomhet mot gjenstander blir viktigere i samspill når barnet lærer å gripe.

Ca 7- 8 mnd: Danner tilknytning til omsorgspersonene. Kan ses gjennom skepsis for fremmede og separasjonsangst. Nå kan barnet også vise at det trenger hjelp, f.eks at det vil ha en leke, ved å veklse mellom å se på leken og forelderen.  Barnet kan følge den voksnes blikk dersom den voksen først ser på barnet og så en gjenstand [4].

Ca 10 mnd: Begynner å leke med jevnaldrende barn [1]. Gjenkjenner sitt eget navn [4]

Ca 10- 12 mnd: Ser på den voksne for å finne ut hva som er trygt å gjøre [2].

Ca 15 mnd: Viser empati ved f.eks trist ansikstuttrykk når andre gråter.  Kan hjelpe og trøste andre. Klemmer den voksne. Selvbevisst/sjenert når barnet merker at noen observerer barnet eller vil ha kontakt.

Ca 18 mnd: Kan leke late-som- leker som f.eks kaffeselskap eller bursdagsfest med andre. Begynner å vise skam, f.eks hvis barnet gjør noe galt.

Ca 20 mnd: Kan leke kaffeselskap o.l med bamser og dukker. Begynner å a ha tanker om andres følelser og skjønne at de kan føle noe annet en de selv.

Ca 2 år:  Kan skjule upassende følelser i sosiale sammenhenger.

Ca 2, 5 år: Separasjonsangst avtar. Imiterer voksne gjøremål som å vaske, snakke i telefonen etc.

Ca 2 år og 9 måneder: Venter på tur på eget initiativ, vil gjerne hjelpe til med husarbeid.

Ca 3 år: Deler med andre, kan bli redd for ting de tenker på, fantasilek, kan bruke ord til å beskrive hva andre tenker.

Ca 4 år: Opptatt av å lure andre, og å bli lurt. Har ofte en venn de foretrekker fremfor andre, Kan sette ord på egne følelser som glad, trist, sint og redd. Leker gruppeleker.

Ca 5 år: Har flere venner, kan si unnskyld til andre når de har gjort noe galt.

 

[1] ] Moe V., Slinning K, Bergum Hansen M, Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo 2010, Gyldendal Akademisk

[2] Ulvund S E, Forstå barnet ditt 0-8 år. Cappelen Damm 2009

[3] Field T. The Amazing Infant. Wiley-Blackwell 2007

[4] Developmental-behavioral surveillance and screening in primary care [Internett] UpToDate/Helsebiblioketet.[Hentet 2013- 04-07] Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/developmental-behavioral-surveillance-and-screening-in-primary-care?source=search_result&search=child+development&selectedTitle=1%7E85